خط مشئ شرکت

شرکت الیاف شایان با استفاده از فن‌آوری روز و با اتکا به نیروهای توانمند، متخصص و کارآمد انسانی با رعایت استانداردهای معتبر جهانی و داخلی کالای خود را بر اساس نیاز و کیفیت مورد نظر مشتریان عرضه می دارد و این مهم تنها با همدلی و همکاری و مشارکت تمامی همکاران در بستری مناسب در مسیر اجرای سیستم مدیریت کیفیت سازمان تحقق خواهد یافت و بر همین اساس سیستم کیفیت با رعایت اصول زیر استقرار یافته است :

  • استفاده از منابع و امکانات جهت توانمندسازی سازمان و کاهش هزینه‌ها
  • نظارت بر چگونگی تامین مواد اولیه و جهت ثبات در قیمت خرید که منتهی به ثبات قیمت در فروش محصول می‌شود
  • رعایت اصل مشتری مداری و و درک نیاز مشتری
  • ارتقا کیفیت و کاهش ضایعات تولید