خواص شیمیایی پلی استر

پلی استر به دلیل ساختمان شیمیایی خود کریستالی است . به سبب نبود عوامل فعال در پلیمر آن وجذب رطوبت کم در مقابل بیشتر مواد شیمیایی مقاومت خوبی دارد.

  • اثر قلیاییها: قلیاییهای رقیق بر الیاف پلی استر اثر ندارد و قلیاییهای گرم و قوی به آنها صدمه نمی‌زنند.
  • اثر مواد اکسید کننده: الیاف پلی استر در مقابل مواد اکسید کننده مقاومت خوبی دارند و به طور کلی اغلب الکل‌ها، کتن‌ها، صابون‌ها، دترجنت‌ها و مواد مصرفی در خشک‌شویی بر پلی استر اثر ندارد.
  • اثر اسیدها: الیاف پلی‌استر در برابر اسیدهای ضعیف در حالت جوش و در مقابل اسیدهای قوی و سرد مقاوم است
  • مقاومت در مقابل عوامل بیولوژیک: عوامل ییولوژیک مانند بید، کپک و باکتری به الیاف آسیبی نمی‌رساند.