مشخصات فنیمشخصــات
فنـــیمشخصهواحداندازه


ظرافت


دنیر


۶ الی ۱۷


طول برش


میلیمتر


۲۵ الی ۱۲۵


استحکام


گرم بر دنیر


۲٫۵ الی ۴٫۵


ازدیاد
طول

گسیختگی


درصد ٪


۴۰ الی ۱۰۰


مدول


درصد ٪


۰٫۵ الی۲٫۵


تعداد

موج                


تعداد در سانتیمتر


۲ الی ۴


جمع

شدگی


درصد ٪


۲ الی ۵


جذب

روغن                            


درصد ٪


۰٫۱ الی ۱


بسته بندی


عدل


۲۰۰ کیلوگرم


رنگ


رنگ های مختلف بر اساس مستر بچ