گواهینامه‌ها

  • عضویت در انجمن صنایع نساجی ایران
  • عضویت در اتحادیه تولید و پوشاک صنعت نساجی ایران
  • گواهینامه ISO 9001:2008 از موسسه استاندارد ICERTI  انگلستان
  • گواهینامه ISO 14001:2004 از موسسه استاندارد ICERTI انگلستان
  • گواهینامهOHSAS 18001:2007 از موسسه استاندارد ICERTI انگلستان
  • گواهینامهISO 10002:2004 از موسسه استاندارد LL-C  انگلستان